Construieste-ți practic profesia juridică din facultate!

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.1 – „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/132586
Titlul proiectului: Construieste-ți practic profesia juridică din facultate!

Durata proiectului 18 luni

Partener proiect: Baroul Constanța

Baroul Constanța funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat. Este condus de Decan şi Consiliul Baroului, fiecare având atribuţii specifice prevăzute de lege şi Statutul profesiei de avocat. Pe tabloul Baroului sunt înscriși 618 avocați definitivi. Pe lângă implicarea permanentă în pregătirea profesională a avocaţilor membri, sub toate formele acesteia, o importantă majoră o constituie şi accesul în profesie al tinerilor absolvenţi. Colaborarea Baroului Constanța cu instituţiile de învăţământ superior a existat dintotdeauna, o mare parte a cadrelor didactice fiind în acelaşi timp şi avocaţi practicieni. În calitate de partener al Universităţii Spiru Haret în proiectul Construiește-ți practic profesia juridică din facultate!, Baroul Constanța îşi propune să realizeze un important deziderat, acela de a se implica direct şi activ în orientarea şi formarea profesională a studenţilor în ştiinţe juridice, existând un interes reciproc în facilitarea acomodării studenţilor cu profesia de avocat în integralitatea sa. Profesia de avocat nu însemna doar acumularea de cunoştinţe şi aplicarea lor în practică. Însemnă mai ales un întreg set de valori, pasiune, talent, dar şi putere de adaptare la realitatea economică şi socială în permanentă evoluţie. Toate acestea presupun conştientizare, îndrumare şi formare. Întreaga activitate a Baroului, atât cea de exercitare a profesiei cât și cea de pregătire continuă a avocaților este relevantă pentru acest proiect, deoarece studenții și masteranzii vor beneficia de îndrumare, instruire și orientare direct de la sursă și vor putea alege corect viitoarea profesie.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este creşterea şanselor de succes a viitorilor absolvenţi de învățământ juridic în procesul de tranziţie de la şcoală la locul de muncă prin furnizarea unui program integrat de consiliere profesională şi practică de specialitate. Proiectul propus este capabil să ofere o restructurare pe termen lung și o îmbunătățire majoră a modului actual al procecsului de orientare și consiliere în profesie și de desfăşurare a practicii juridice în învăţământul superior. Prin consilierea și orientarea în profesie, beneficiarii vor cunoaște care sunt profesiile juridice care li se potrivesc și vor putea stabili cu ușurință un plan de carieră personalizat, evitând astfel luarea unor decizii greșite, pierderea inutilă a timpului și a banilor pregătindu-se pentru profesii care nu li se potrivesc. Participanții vor beneficia de o flexibilizare a traiectoriei pe care o vor urma după absolvire (pe piaţa forţei de muncă) și, de asemenea, de o cunoaştere reală a exigenţelor pe care le implică ocuparea unui loc de muncă în vederea inserţiei acestora pe piaţa muncii. Obiectivul general al proiectului se va realiza prin intermediul asigurării desfășurării unor activităţi de consiliere si orientare profesională sub forma de întâlniri, în grup tip coaching și individuală oferite studenţilor și prin participarea studenţilor la stagii de practică în cadrul unor instituţii de profil juridic, unde aceștia să îşi însuşească competenţele de muncă şi experienţa necesare unei tranziţii facile spre piaţa muncii, iar prin crearea unei săli de judecată simulate să-și pună în practică acele competențe și să experimenteze abilitățile dobândite. Iniţierea, dezvoltarea şi valorificarea de aptitudini, abilităţi şi deprinderi practice de muncă pentru studenţii din ciclurile de licenţă și masterat din învățământul superior juridic ce vor participa la stagiile de practică vor îmbunătăţirii înserţia acestora pe piaţa forţei de muncă. Prin facilitarea integrării viitorilor absolvenţi pe piaţa muncii, proiectul contribuie la creşterea gradului de ocupare şi la reducerea şomajului. Aceştia vor dobândi competenţe şi abilităţi practice necesare atât pentru buna informare și cunoaștere a opțiunilor viitoare în profesie cât și de adaptare rapidă la locul de muncă, amândouă vor crește în egală măsură şansele găsirii unui loc de muncă. Prin corelarea educaţiei cu piaţa muncii şi prin oferirea de oportunităţi studenţilor și masteranzilor de a participa pe o piaţă a muncii modernă, proiectul contribuie la dezvoltarea capitalului uman şi la creşterea competitivităţii. Prin implementarea acestui proiect, grupul ţintă va beneficia de reducerea timpului de adaptare la cerinţele pieţei muncii, de creşterea nivelului de competitivitate, de depăşirea problemei lipsei de experienţă, de o permanentă informare asupra tendinţelor manifestate pe piaţa muncii, de orientare şi consiliere în carieră în funcţie de aptitudini, de programe de educaţie socială axată pe conşitentizarea atitudinii corecte faţă de muncă. Obiectivul general al proiectului se află în deplină consonanţă cu obiectivul principal al axei prioritare, cel al creşterii gradului de ocupare şi cu obiectivul specific al domeniului de intervenţie privind o mai bună tranziţie de la educaţie la viaţa activă, contribuind la creşterea relevanţei rezultatelor învăţării dobândite la locul de muncă şi a şanselor de ocupare ale studenţilor pe piaţa muncii.

Obiectivele specifice / operationale ale proiectului:

OS1. Dezvoltarea perspectivelor privind cariera prin furnizarea de servicii de orientare și consiliere profesională în sprijinul tranziției de la școală la viața activă pentru un număr de 360 studenți. Prin acest obiectiv se urmărește dezvoltarea următoarelor abilități: încrederea în sine, auto-control, adaptabilitatea, flexibilitatea, creativitatea, spiritul de initiațivă, curaj, exactitate, abilitatea de a comunica și colabora, gestionarea metodelor de lucru și conștientizarea de către studenți a importanței dobândirii unei experiențe practice care le va fi foarte utilă în momentul angajării la terminarea studiilor universitare;
OS2. Îmbunătățirea calității și a eficienței activităților de consiliere și orientare profesională în domeniul învățământului juridic prin creare de materiale suport de informare, a unui ghid de bune practici și un studiu statistic privind traseul profesional real al absolvenților din domeniul juridic;
OS3. Formarea de competențe practice necesare ocupării unui loc de muncă prin stagii de practică la potențiali angajatori pentru un număr de 200 de studenți și experimentarea la nivel virtual/ simulat a activității din instanțele de judecată prin procesele simulate. Acest obiectiv urmărește (1) integrarea stagiului de practică a studenților într-un domeniu conform cu specializarea studentului, (2) crearea unei legături dinamice între cele trei părți implicate în elaborarea, implementarea și monitorizarea programului individual de pregătire: studentul, angajatorul și facultatea, (3) dezvoltarea în timpul facultății a compețentelor interpersonale și de comunicare esențiale pe piața muncii prin familiarizarea studenților cu diverse medii organizaționale, (4) dobândirea de experiență (aptitudini profesionale, organizarea şi procedurile de lucru); OS4. Îmbunătățirea calității și a eficienței stagiilor de practică prin elaborarea de materiale suport (caiete de practică, chestionare de evaluare și monitorizare a stagiilor de practică și un ghid de bune practici). OS5. Dezvoltarea parteneriatelor cu potențiali angajatori, prin încheierea unui număr de 10 convenții de practică și prin realizarea unui studiu privind traseul profesional real al absolvenților din învățământului superior juridic. Acest obiectiv urmărește punerea în contact a studenților cu oameni de succes și care au reușit în profesie. Prin întâlnirile de tip coaching, organizate în cadrul activităților de consiliere și orientare în profesie le oferim tinerilor opțiuni de carieră din care ei pot alege ceea ce îi reprezintă cel mai bine. Iar prin dezvoltarea unui dialog susținut cu partenerii din proiect, publicitatea posturilor scoase la concurs va înlesni informarea și pregătirea studenților din timpul facultății să cunoască cerințele și nevoile pe piața muncii.

Activităţile proiectului:

Activitatea 1 – Managementul proiectului.
Activitatea 2 – Organizarea și efectuarea achizițiilor prevăzute în proiect. Amenajarea și organizarea unei biblioteci ce va fi dotată cu publicații, cărţi și reviste de specialitate, broşuri, soft legislativ etc. Amenajarea unei săli pentru procese simulate cu mobilier și echipament în conformitate cu necesarul dotărilor dintr-o sală de şedinţă a unei instanţe de judecată.
Activitatea 3 – Campanii de informare, conştientizare, motivare în vederea asigurării participării la activităţile de consiliere și orientare profesională, la stagiile de practică și la procesele simulate și de promovare a proiectului.
Activitatea 4 – Organizarea și monitorizarea activităților de Consiliere și Orientare în Profesie.
Activitatea 5 – Organizarea și desfășurarea stagiilor de practică și organizarea sesiunilor de procese simulate.
Activitatea 6 – Workshop pentru diseminarea rezultatelor proiectului

Rezultate anticipate:

 • 360 de studenţi partcipanţi la activitățile de consiliere și orientare în profesie;
 • 200 de studenți și masteranzi participanți la stagiile de practică și procesele simulate;
 • Reorganizarea Oficiului de Consiliere și Orientare în Profesie, 2 videoproiectoare și 2 ecrane de proiecție;
 • Amenajarea și organizarea unei biblioteci juridice ce va fi dotată cu cărţi, reviste de specialitate, broşuri, soft legislativ, jaluzele verticale rulou etc.
 • Amenajarea unei săli pentru procese simulate cu mobilier și echipament necesar în conformitate cu necesarul dotărilor dintr-o sală de şedinţă a unei instanţe de judecată (steag, stemă, podium unde este biroul judecatorilor cu scaune, biroul grefierului, calculator cu imprimantă, 2 birouri/bănci pentru avocați, pupitru cu crucea care este în mijloc, instalație de sonorizare și înregistrare, bănci pentru public).
 • Organizarea a 10 procese simulate;
 • 10 reprezentanţi ai mediului profesional juridic implicaţi în activitatea de instruire practică a studenţilor;
 • 2000 de broșuri, 2000 de pliante, 500 de afișe, 2000 flyere, 2000 de pixuri, 2000 mape, 2000 de agende personalizate, 2000 de genți conferință personalizate, 3 bannere, 3 roll-up-uri;
 • Elaborarea a 9 broșuri de informare (câte 400 de exemplare), din care 1 – Informații generale despre construirea și pregătirea unei cariere în domeniul juridic și 8 Profiluri de carieră: Consiliere și Orientare în profesia de Avocat, Consiliere și Orientare în Magistratură, Consiliere și Orientare în profesia de Notar Public, Consiliere și Orientare în exercitarea Funcției Publice, Consiliere și Orientare în profesia de jurist în cadrul ONG-urilor, Consiliere și Orientare în profesia de jurist în cadrul companiilor private, Consiliere și Orientare în profesia de Mediator, Consiliere și Orientare în profesia de Executor Judecătoresc , ce vor conține: informații despre profesie, accesul in profesie, desfășurarea activității, calități necesare, legislație și tipărirea acestora în 400 de exemplare fiecare, total 3600 de broșuri;
 • 2 conferinţe de presă în cadrul campaniilor de conştientizare a oportunităţilor de integrare rapidă pe piaţa muncii ca urmare a implicării active a studenţilor jurişti în stagiile de pregătire practică derulate prin intermediul proiectului;
 • 4 de comunicate de presă;
 • 4 întâlniri în cadrul campaniei de informare, conştientizare, motivare în vederea asigurării participării la activităţile de consiliere și orientare profesională;
 • 4 întâlniri cu studenții și masteranzii pentru diseminarea stagiilor de pregătire practică și procese simulate;
 • 1 workshop între studenţi, angajatori şi cadre didactice pentru diseminarea rezultatelor și întărirea sustenabilității acestuia;
 • Elaborarea a cel puţin 3 tipuri de caiete de practică: Drept privat (drept civil, dreptul familiei, drept comercial, contencios administrativ, proceduri de insolvență), Dreptul muncii și Dreptul penal;
 • 1 portal web cuprinzând informaţii referitoare la structura cererii şi ofertei de forţă de muncă pentru jurişti;
 • 1 Ghid de Orientare și Consiliere Profesională în domeniul învățământului superior Juridic pentru uzul cadrelor didactice;
 • 1 Ghid de bune practici în desfășurarea stagiilor de practică în domeniul învățământului superior juridic;
 • 1 Studiu statistic privind traseul profesional real al absolvenților din învățământului superior Juridic;
 • Minimum 10 convenții de practică juridică cu birouri de avocatură interesate în recrutarea viitorilor absolvenți jurişti;
 • Crearea unei reţele de parteneriat, dialog şi comunicare între universităţi şi mediul profesional juridic în scopul actualizării curriculei universitare și adaptării acesteia la cerințele actuale ale angajatorilor

Galerie foto

Contact

Ne puteti contacta la urmatoarele adrese:

Adresa:Str. Unirii, nr. 32-34, Constanţa
Telefon: 0241-541490;
FAX: 0241-541491
Altele: 0241-545015
E-mail: contact@profesiajuridica.ro